Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
1. Yarışma Soruları ve Cevapları (Sunum)
1. Yarışma Soruları ve Cevapları (Sunum)

1. Yarışma Soruları ve Cevapları (Sunum)


Ekleyen : Lise Tarih
İndirme Sayısı : 2503
Ekleme Tarihi : 01.07.2010 15:28:13
Boyut : 12,43 Kb
Etiketler : lise, tarih, Yarışma, Soruları, Cevapları

»»» Dosyayı İndir «««
1. Yarışma Soruları ve Cevapları (Sunum)

 

ÖZEL SAMANYOLU LİSESİ
1. TARİH ve KÜLTÜR BİLGİ YARIŞMASI

HOŞ GELDİNİZ!
SORU 1
Bu esere gelinceye kadar "Türk" adı hiç kullanılmamıştır. Türk milletinin adının geçtiği ilk Türkçe metindir.
Bu metni hatırlayabildiniz mi?
CEVAP 1
ORHUN ABİDELERİ
(Göktürk Yazıtları)
SORU 2
Birilerini övmek ya da yermek amacıyla yazılan "kaside"nin ilk bölümüne denir.
CEVAP 2
Nesip
SORU 3
Aynı konuları işleyen fakat farklı zamanlarda değişik kelimelerle karşılanan nazım şekilleri vardır. "Sagu"türünün Divan Edebiyatındaki karşılığıdır.
CEVAP 3
Mersiye
SORU 4
Dili zenginleştirme yollarından biri, bir kelimeyi kendi alanı dışında bir alanda yeni bir anlamda kullanmaktır. İnsana ait özelliklerin insanın dışındaki varlıklara verilmesi sanatıdır.
CEVAP 4
Kişileştirme
SORU 5
Düğün, sünnet, ölüm, açılış, mübarek gecelerde okunan ve Süleyman Çelebi tarafından yazılan, halkımızca "mevlid" olarak adlandırılan eserin orijinal adıdır.
CEVAP 5
Vesiletü’n-Necat
SORU 6
Anonim Halk Edebiyatı nazım şekillerindendir. 7 ‘ li hece ölçüsü ile yazılır. Tek dörtlükten oluşur. Kafiye şeması aaxa ‘ dır. Aşk, ayrılık, gurbet gibi konuları işler.
CEVAP 6
Mani
SORU 7
Sözlü edebiyat döneminde eserler dilden dile söz vasıtasıyla yayılıyordu. Dolayısıyla yazıya geçirilmiyordu. Sözlü edebiyat ürünlerinin yazıya aktarıldığı eserin adını ve yazarını nedir?
CEVAP 7
Divân- ı Lügati-t Türk- Kaşgarlı Mahmut
SORU 8
Kırgızların millî destanı olan bu eserin tamamı manzumdur. İslâmiyet etkisinde oluşmuş Türk destanlarındandır. Dünyanın en uzun destanıdır.
CEVAP 8
Manas Destanı
SORU 9
Büyük bir hoşgörü sahibidir. Her yıl tüm dünya tarfından anılır.Şemsi Tebrizî ‘den ders almıştır. Ölüm gecesini şeb-i arus ( düğün, kavuşma gecesi ) olarak karşılar. Mesnevi ‘nin yazarıdır.
CEVAP 9
Mevlânâ
SORU 10
"Ateş düştüğü yeri yakar." atasözünde de görüldüğü gibi, bir kelimenin hem gerçek hem mecaz anlamının bir arada kullanıldığı sanattır.
CEVAP 10
Kinaye
SORU 11
Yazarın herhangi bir konuda kesin yargılara gitmeden, kendisiyle konuşuyormuş gibi yazdığı yazılardır. Yazar, savunduğu düşünceleri ispatlamak zorunda değildir.
CEVAP 11
Deneme
SORU 12
Cümleyi oluşturan unsurlara öge diyoruz. "Buradaki çamların hepsi yemyeşildi." cümlesinin ögelerini bulunuz.
CEVAP 12
Özne - Yüklem
SORU 13
Bir dilin , bilinmeyen devirlerinde kendinden ayrılmış , çok büyük farklılıklar gösteren koluna denir.
CEVAP 13
Lehçe
SORU 14
Her insan anlayamaz eski musikimizden
Ve ondan anlamayan bir şey anlamaz bizden .
Yukarıdaki beyitte kaç tane sıfat vardır?
CEVAP 14
3 (ÜÇ)
SORU 15
Toplumsal düzensizlikleri, kişilerdeki dalkavukluk, düzenbazlık, kendini beğenmişlik, makam düşkünlüğü gibi konulara yer veren şiir türüdür.
CEVAP 15
Satirik
SORU 16
"ÇALIŞABİLMEK" fiilini, geniş zamanın şartının olumsuz birinci tekil şahsına göre çekimini yazınız.
CEVAP 16
ÇALIŞAMAZSAM
SORU 17
"Kalem" kelimesinin ünlülerinin yerine başka ünlüler getirerek en az dört kelime türetiniz.
-Kelimeyi türetirken ünsüzler yer değiştirebilir.-
CEVAP 17
Melek, kamil, kemal, kumlu, lokum, melik,malik, mulûk,emlâk, kımıl
SORU 18
Mavi gecelerde, hür masallarda
Renk, ışık ve rüya yüklü bu kervan
Bir ömrün en güzel şeyleri bunda;
Mağrur ve müstebit haliyle zaman
O sessiz, değişmez, yolculuğunda..."
Bu şiirin son dizesinde geçen "yolculuğunda" kelimesinde kaç tane yapım eki vardır?
CEVAP 18
2 (İKİ)
SORU 19
724 eser arasından seçilen 7 şiir Büyük Millet Meclisi’nde okundu ve Âkif’in şiiri arka arkaya üç defa okunarak kabul edilen "İstiklâl Marşı"mızın bestecisi kimdir?
CEVAP 19
Zeki ÜNGÖR
SORU 20
Dünyada pek çok dil vardır. Bu diller yapıları ve ortak geçmişleri yönüyle özellik gösterdiklerinden birer aile oluşturmuşlardır.
Türkçe , yeryüzündeki diller arasında hangi dil grubu içinde yer alır?
CEVAP 20
Ural-Altay
SORU 21
Türkçenin yerine başka dilin yazışma ve konuşma dili olmasına gönlü bir türlü razı olmayan ve "Bugünden sonra divanda, dergâhta, bargâhta, mecliste ve meydanda Türkçe’den başka dil kullanılmayacaktır!" emrini kim fermanla Türkçeden başka dilin kullanılmasını yasaklamıştır?
CEVAP 21
KARAMANOĞLU MEHMET BEY
SORU 22
Bugünkü adı Türk Dil Kurumu olan ve Atatürk’ün emriyle 1932 yılında kurulan bu kurumun ilk adı nedir?
CEVAP 22
TÜRK DİLİ TEDKİK CEMİYETİ
SORU 23
Orhun Abideleri’nin yazıya kim aktarmıştır?
CEVAP 23
Yolluğ Tiğin
SORU 24
Edebiyatımızın önemli kasidelerinden olan ve Hz. Muhammed(a.s.m.)e olan sevgiyi, muhabbeti anlatan "Su Kasidesi" kim tarafından yazılmıştır ve türü nedir?
CEVAP 24
Fuzûlî – Na’t
SORU 25
1 Ne de büsbütün dışında
2 Parçalanmaz akışında.
3 Ne içindeyim zamanın
4 Yekpare, geniş bir anın
dizelerini gerçek yerlerini koyarak düzenleyiniz.
CEVAP 25
3 1 4 2
"Ne içindeyim zamanın
Ne de büsbütün dışında
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında."
SORU 26
15. yy. edebiyatının ünlü bir temsilcisidir. Mutasavvıf ve şair kimliğiyle kendinden sonraki şairleri de etkilemiştir. Aralarında Baki, Fuzuli’nin de bulunduğu birçok şairin ona nazire yapması bunu doğrular. Harnâme’nin de yazarıdır. Kimdir bu ünlü yazarımız?
CEVAP 26
• ŞEYHÎ
SORU 27
"Soğuktan, burnu kıpkırmızı olmuş."
cümlesindeki ses olayları nelerdir?
CEVAP 27
• Ünsüz uyumu ( benzeşmesi )
• Ünlü düşmesi
SORU 28
Bakmak demek, görmek demek değildir. cümlesinde kaç tane fiil vardır?
CEVAP 28
Bu cümlede hiçbir kelime fiil değildir.
-Fiil yoktur-
SORU 29
"Onu sulayın yoksa kurur." cümlesindeki "onu" kelimesi ne tür bir zamirdir?
CEVAP 29
• İşaret zamiri
SORU 30
Türk edebiyatında ilk "hamse" yazan şairimizdir.
CEVAP 30
• Ali Şir Nevaî

Bookmark and Share Sunumlar

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler