Samanyolu Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları
Ana Sayfa
Zümre Sayfaları
ÖSS Hazırlık
SBS Hazırlık
Eğitim Haberleri
Bilgi Yarışması
Bilim Sergisi
Bilim Olimpiyatları
Bilimsel Projelerimiz
Başöğretmen Atatürk
Enstalasyon Sergimiz
Düşünce Sepeti
Tarih Sayfaları
Resim Galerileri
Akademik Takvim
Duvar Kağıtları
Download
Bize Yazın2009 - 2010 Anadolu Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Anadolu Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 12. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 11. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 10. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009 - 2010 Fen Lisesi 9. Sınıf Kimya Dersi Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: kimya
2009-2010 - 9. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik
2009-2010 - 10. Sınıf Fizik Yıllık Planı
Tarih: 27.09.2009  Zümre: fizik

Düşünce Sepeti
Kan Kardeşim
Kalkınmak mı Yok Olmak mı?
Beklenmedik Anlar...
Korkuyorum
Keçeli Kalem
Bütün Yazılar

Tarih Sayfaları
Bir Anlık Gaflet
Dikenli Yolda Yürümek
2. Selim' den 3. Murat' a
Her Şey Vatan İçin
II. Murat
Bütün Yazılar

2009 - 2010 Eğitim ve Öğretim Yılına Ait Yıllık Planlar

 

 

Kimya Zümresi --> Yazılı Soruları

Dosya Boyutu : 15 KB
İndirme Süresi : 8 Saniye (tahmini)
Bu dosyayi sıkıştırılmış halde indirmek için buraya tıklayın.


Aşağıda bulunan metin yukarıdaki dosyanın içeriğini göstermektedir. Dosya içerisinde bulunan resimler gösterilmemiştir. Dosyanın şekil ve renkleri bu metinden farklı olabilir. Dosyayı indirmeden içeriğini görmeniz için bu metinden faydalanabilirsiniz.

.:: Tarih : 05.01.2005 ::.  
Bileşiklerin Sınıflandırılması - 2

BİLEŞİKLERİN SINIFLANDIRILMASI

Bileşikler kimyasal özelliklerine göre; asitler, bazlar, tuzlar ve oksitler olmak üzere dörde ayrılır.
ASİTLER
Suda çözündüğünde H+ iyonu veren maddelere asit denir. Genel yapıları HX olarak gösterilir.
HX H+ + X-

Asitler iyonlaşabilme kabiliyetlerine göre kuvvetli ve zayıf asit olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuvvetli asitler: %100 veya ona yakın oranda iyonlaşabilen asitlere kuvvetli asit denir. Çözünme denklemleri tek yönlü ok ( ) ile gösterilir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletirler.
Bilinmesi gerekenler: HCl ( Klorik asit), HBr (Bromik asit), HI ( Hidrojen iyodür), HNO3 (Nitrik asit) ve H2SO4 (Sülfirik asit) tir.
HCl H+ + Cl-
HNO3H+ + NO3-
H2SO4 2H+ + SO4-2

Zayıf asitler: Suda az iyonlaşan asitlere denir. İyonlarına ayrışmayan kısım moleküler olarak çözünür. Zayıf asitler iyonal ve moleküler olarak çözünmüş olurlar. Böylece ortamda hem iyonlar hem de moleküller bulunmuş olur. Zayıf asitlerin çözünme denklemleri bu nedenle çift yönlü ok ( ) ile gösterilir.
Bilinmesi gerekenler: HF (Hidrojen florür), H2S (Hidrojen sülfür), HCN (Hidrojen siyanür), H2CO3 (Karbonik asit), CH3COOH (Asetik asit) ve H3PO4 (posforik asit) tir.
HF H+ + F-
H2S2H+ + S-2
H3PO43H+ + PO4-3
CH3COOH CH3COO- + H+
HCl H+ + Cl- HF H+ + F-
Kuvvetli asitZayıf asit


Hidrojen, ametal ve oksijenden meydana gelen asitlere oksi asit denir. Oksi asitlerde oksijen sayısı arttıkça asitin kuvvetliliği artar.
Örneğin:
HNO3 > HNO2H2SO4 > H2SO3HClO4 > HClO3 > HClO2 > HClO

Asitlerin suda çözündüklerinde molekül başına verdikleri H+ iyonu sayısı asitin tesir (etki) değerliğini verir. Asitin kuvvetli veya zayıf olması asitin etki değerliğini etkilemez.
Yandaki iyonlaşma denklemlerine göre asitlerin tesir değerliklerini bulalım.
HCl nin tesir değerliği :HNO3 ün tesir değerliği:
H2SO4 ün tesir değerliği :H3PO4 ün tesir değerliği :
CH3COOH ın tesir değerliği : H2S in tesir değerliği:

Asitlerin genel özellikleri:
1. Asitler suda tam çözünürler. İyonlaşa bilen iyonlaşarak iyonlaşamayan ise moleküler olarak çözünür.
2. Asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Kuvvetli asitlerin sulu çözeltileri elektrik akımını daha iyi iletir.
3. Asitler turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar. Bir başka deyişle mavi turnusol kağıdını kırmızıya boyarlar.
4. Asitlerin tatları ekşidir. Limon, elma, sirke gibi maddelere ekşilik tadını veren içerdikleri asitlerdir.
5. Soymetaller (Cu (Bakır), Ag (Gümüş), Hg(Cıva), Pt (Platin) ve Au (Altın)) hariç diğer metallerle tepkimeye girerler. Tepkime sonucu tuz ve H2 gazı meydana gelir.
Asit + MetalTuz + H2
6. Bazlarla nötürleşme tepkimesi verirler. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir. (Bakınız bazların genel özelliklerinin 7. maddesi)

BAZLAR
Suda çözündüğünde OH- iyonu veren veya H+ iyonu alan maddelere baz denir.
OH- iyonu veren bazlar metallerin hidroksitli bileşikleridir ve MOH genel yapısıyla gösterilir. M metali temsil etmektedir. Örneğin NaOH, Ca(OH)2, AgOH...
H+ iyonu alan bazlara örnek olarak NH3 verilebilir.

Bazlar da iyonlaşabilme kabiliyetlerine göre kuvvetli ve zayıf baz olmak üzere ikiye ayrılır.

Kuvvetli bazlar: Suda %100 veya ona yakın oranda iyonlaşan bazlara kuvvetli baz denir. Çözünme denklemleri tek yönlü ok ( ) ile gösterilir. Sulu çözeltileri elektrik akımını iyi iletirler. Bilinmesi gerekenler: 1A metal hidroksitleri (LiOH (Lityum hidroksit), NaOH (Sodyum hidroksit), KOH (Potasyum hidroksit)) ve Ba(OH)2 (Baryum hidroksit) tir.
LiOHLi+ + OH-
NaiOHNa+ + OH-
Ba(OH)2Ba+2 + 2OH-
Zayıf bazlar: %100 e yakın oranda iyonlaşamayan bazlardır. Metal hidroksitler (MOH) metaller gibi katıdır. İyonlaşamayan kısmı çöker. (Zayıf asitlerin iyonlaşamayan kısmı moleküler olarak çözünürdü.) Ortamda hem iyonların hem de çökeltisinin olduğunu göstermek için çözünme denklemleri çirt yönlü ok () ile gösterilir. Kuvvetli baz olarak ifade ettiğimiz dört bazın haricindeki bazlar zayıf baz olarak bilinmelidir.


NH3 (Amonyak), H+ iyonu alan zayıf bazdır. Zayıf asitler gibi çözünür.
AgOHAg+ + OH-


Ca(OH)2 Ca+2 + 2OH-
Al(OH)3Al+3 + 3OH-
NH3 + H2O NH4+ + OH-
Suda çözündüğünde molekül başına verdikleri OH- iyonu sayısı veya aldıkları H+ iyonu sayısı bazların etki (tesir) değerliğini verir.
Yukarıdaki çözünme denklemlerine göre bazların tesir değerliklerini bulunuz.
NaOH ın tesir değerliği :Ba(OH)2 nin tesir değerliği :
AgOH ın tesir değerliği :Ca(OH)2 nin tesir değerliği:
Al(OH)3 ün tesir değerliği: NH3 ün tesir değerliği:

Bazların genel özellikleri:
1. Suda iyi çözünürler.
2. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir. Kuvvetli bazların sulu çözeltisi daha iyi iletir.
3. Sulu çözeltileri turnusol kağıdını maviye boyarlar. Bir başka deyişle kırmızı turnusol kağıdını maviye boyarlar. (Anneler kızartır, babalar morartır.)
4. Tatları acıdır.
5. Sulu çözeltileri elde kayganlık hissi uyandırır.
6. Ancak kuvvetli bazlar, amfoter metallerle (Al (Alüminyum), Zn (Çinko), Cr (Krom), Sn (Kalay), Pb (Kurşun)) tepkime verirler. Tepkime sonucu tuz ve H2 gazı meydana gelir.
Kuvvetli baz + Amfoter metal Tuz + H2
7. Asit ile baz tepkimesine nötürleşme tepkimesi denir. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir. Ancak NH3 bazının OH- iyonu olmadığı için tepkime sonunda su meydana gelmez sadece tuz oluşur.
Asit + BazTuz + Su Asit + NH3Tuz
HX + MOH MX + HOHHX + NH3 NH4X
HCl + NaOH NaCl + H2OHCl + NH3NH4Cl
H2S + LiOHLi2S + H2O H2S + NH3 (NH4)2S
H2SO4 + AgOHH2SO4 + NH3 (NH4)2SO4
H3PO4 + Ca(OH)2H3PO4 + NH3
H3PO4 + Al(OH)3

Asidik Tuz : Kuvvetli asit ile zayıf bazın tepkimesinden meydana gelen tuzdur. Sulu çözeltisi asitlerin genel özelliklerini taşır.
Örnek:
AgCl, NH4NO3 , Al2(SO4)3, ....

Bazik Tuz : Kuvvetli baz ile zayıf asidin tepkimesinden meydana gelen tuzdur. Sulu çözeltisi bazların genel özelliğini taşır.
Örnek:
NaF, BaS, Li2CO3, ....

Nötr Tuz : Kuvvetli asit ile kuvvetli bazın tepkimesinden meydana gelen tuzlardır. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Asit ve bazların özelliklerini göstermezler.
Örnek:
NaCl, LiNO3, BaSO4, ...

Aşağıdaki tuzları da siz sınıflandırınız:
Na2CO3 :AgNO3:
Ba(CN)2 :Al(NO3)3 :
FeSO4:NH4CN :
LiNO3: AlCl3:
BaF2 : KI :


OKSİTLER
Oksijenin F elementi haricindeki elementlerle yapmış olduğu bileşiklere oksit denir. Oksijen, Flor ile OF2 bileşiğini oluşturur. Oksijen sadece OF2 bileşiğinde (+) değerlik alır. Bu nedenle oksit olarak sınıflandırılmaz.
Oksijen ve birden fazla elementten oluşan bileşikler de oksit sınıfına dahil değildir.
Örneğin: HNO3 , FeSO4 , KMnO4 gibi bileşikler oksit değildir.
Oksitler; Asit oksit, bazik oksit, nötr oksit, amfoter oksit, peroksit ve bileşik oksit olmak üzere altıya ayrılır.

Asit oksit: Ametallerin oksijence zengin bileşikleridir. X ametal olmak üzere XnOm bileşiğinde n< m ise asit oksittir.
Örneğin:
CO2, SO2, SO3, NO2, N2O4, N2O3 gibi bileşikler asit oksittir.
Asit oksitler su ile birleşerek asitleri (Asit yağmuru denilen olay) meydana getirirler. Bu nedenle asit oksitlere susuz asit anlamına gelen asit anhidrit denir.
Bazların sulu çözeltisi ile tepkime verirler. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir. Örnekleri Kimyasal denklemler ünitesinde verilecektir.

Nötr Oksit : Ametallerin oksijence zengin olmayan bileşikleridir. X ametal olmak üzere XnOm bileşiğinde n> m veya n=m ise nötr oksittir.
Örneğin: CO, NO ve N2O
Su, asit ve baz ile tepkime vermezler.
Oksijen ile yanma tepkimesi verirler. Yanma sonucu oksijenin atom sayısı ametalin atom sayısını geçerse asit oksite dönüşür.

Özet: XnOm kovalent bağlı bileşik ise (X ametal ise) asit oksit veya nötr oksittir. n< m ise asit oksit değil ise nötr oksittir.

Amfoter oksit: Amfoter metallerin (Al, Zn, Cr, Sn, Pb) oksitleridir.
Örneğin: Al2O3, ZnO, Cr2O3, SnO, PbO oksitleri amfoter oksittir.

Su ile tepkime vermezler.
Asitlerle tepkime verirler. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir.
Kuvvetli bazlarla tepkime verir. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir.NOT: Amfoter metallerin hidroksitleri de amfoter karakterlidir. Asitlerle ve kuvvetli bazlarla tepkime verir.
Amfoter metal + Kuvvetli baz Tuz + H2
Amfoter oksit + Kuvvetli baz Tuz + Su
Amfoter hidroksit + Kuvvetli baz Tuz + Su


Bazik oksit: Amfoter metallerin haricindeki metallerin oksitleridir.
Örneğin: Na2O, CaO, FeO, CuO, Ag2O,
Su ile tepkime verirler. Tepkime sonucu bazları meydana getirirler. Bu nedenle bazik oksitleri susuz baz anlamında baz anhidrit denir.
Asitlerle tepkime verirler. Tepkime sonucu tuz ve su meydana gelir.

Hatırlatma: Amfoter oksitler su ile tepkime vermez fakat baz ile tepkime verirler, bazik oksitler ise su ile tepkime verir, baz ile tepkime vermezler.

Peroksitler: İki tane oksijen atomunun -2 değerlik aldığı (O-2) bileşiklerdir. Sadece 1A ve 2A grubu elementlerinin peroksitleri vardır. Peroksitlerde her bir oksijenin değerliği -1 olmasına rağmen formül yazılırken O-1 olarak alınmaz. Aksi takdirde molekül yapısı bozulmuş, molekül ikiye bölünmüş olur ve hatalıdır. Peroksit yapısı aşağıdaki gibidir.

1A grubu elementleri peroksitleri: 2A grubu peroksitleri:
H2O2, Li2O2, Na2O2, K2O2, BeO2, MgO2, CaO2, BaO2,

Peroksitler ısıtıldığında oksit ve oksijene dönüşürler.
Tepkimelere aktif olarak katırlar. Kararsızdır. Kolayca parcalanabilir.

Bileşik oksitler: Birden fazla değerlik alabilen metallerin farklı değerlikteki oksitlerinin birleşmesiyle meydana gelen oksitlerdir.
Örnek:
Fe elementi (+2) ve (+3) değerlik alabilir. (+2) değerliği ile FeO , (+3) değerliği ile Fe2O3 bileşiğini meydana getirir.
FeO. Fe2O3 = Fe3O4
Pb2O3 ve Pb3O4 de bileşik oksittir. (Pb elementi (+2) ve (+4) değerlik alır.)

Samanyolu LiseleriUfuk Karataş
Bütün YazarlarKullanıcı:
Şifre:
 
(Üye Ol!)
(Şifremi Unuttum!)


Üye Sayısı: 604

Haber Arşivi
Haber Bantları

Haftanın Konusu:
Çocuğumuzun Okul Başarısı Neden Önemli?

Tıp tahsiline başladığım günden bu yana, insan uzviyatındaki değişiklikleri ve uzuvlarda eskiyen veya ölen dokuların yerine yeni yeni dokuların inşa edilişinin, sırf maddi yönlerini izah eden ve açıkl
Hayatın İçinden Arşivi


Eğitim Portalı, Samanyolu Eğitim Kurumları tarafından hazırlanmaktadır.
Eğitim Portalımız en iyi 800x600 ve üstü ekran çözünürlüklerinde görünmektedir.