Konu Anlatımları


Uzay Araştırmaları

İnsanlık var olduğundan beri her zaman gökyüzünü merak etmiştir. Takım yıldızlarına mitolojik isimlerin verilmesinin sebebi de budur. İnsanlar mağraların duvarlarına yıldızların ve gök cisimlerinin resimlerini çizmişlerdir. Eski medeniyetler parşömen ve taşların üzerine ilk yıldız haritalarını çizmiş...

Gök Cisimleri

Uzay, tüm evrenin Dünya dışında kalan kısmı, evren ise herşeyi kapsar. Dünya, Ay, Güneş, yıldız ve gezegenlerin hepsi uzay ve evreni oluşturur. Uzayda bulunan bu cisimler gök cismi olarak adlandırılır. Gece gördüğümüz yıldızlar ve gezegenler bu gök cisimlerinden bazılarıdır. Evren, henüz sonu bilinmediği için sonsuz olarak kabul edilir. Evrenin oluşumuyla ilgili iki teori vardır. Newtonun teorisine göre evren sonsuzdan beri var ve öyle olacaktır. Diğer teori ve günümüzde daha çok kabul gören Big Bang teorisine göre de evren 15 milyar yıl önce bir patlamayla oluşmuş ve hala genişlemeye devam etmektedir

Dünyada yaşam nasıl oluştu?

İnsanlar yıllar boyunca Dünyanın nasıl oluştuğu sorusunu merak ettiler. Zamanla birçok görüş ve fikir öne sürüldü ama hiçbiri kesin değildi. En kabul gören fikir ise 15 - 20 milyar yıl önce meydana geldiği öne sürülen Büyük Patlama(Big Bang) Teorisidir. Dünyanın yaklaşık 4,5 milyar yaşında olduğu tahmin ediliyor. Aslında bazı bilim adamları, gezegenimizin çevresi onu destekleyecek kadar istikrarlı olduğu anda yaşamın ortaya çıktığını düşünüyor.

Zamirler(Adıllar)

Zamirler, isimlerin yerini tutabilen ve onların yerine kullanılabilen kelimelerdir. Zamirler cümlede isim yerine kullanılır, dolayısıyla ek alıp çekimlenebilirler. Yalnızca bir ismin yerine kullanılmak zorunda değildir. Birden çok ismin yerine de kullanılabilirler. İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler. Zamirler sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler olmak üzere ikiye ayrılır.

Adrenalin Hormonu

Adından da anlayabileceğiniz gibi Adrenalin bir hormondur. Yani öncelikle hormon nedir onu bilmeliyiz: İç salgı bezlerinden kana geçen ve organların işlemesini düzenleyen adrenalin, insülin, tiroksin gibi uyarıcı maddelerin genel adıdır.Eminim ki Adrenilinin etkisini hissetmemis veya yaşamamış insan yoktur. Bir binadan düşemek üzere olduğumuzda, korkutugumuzda, heycanlandığımızda, vücudumuz tarafından salgınanan bir hormondur.

İşitsel Yanılsama

İşitsel yanılsama; dinleyicinin, almaçlardan gelmeyen veya imkansız sesler duyması durumudur Bu yanılsama, almaçlardan gelen veriler dışında gerçekte olmayan seslerin beyin tarafından uydurulmasıdır. Aslında beynimiz bu sesi tam olarak uydurmuyor. Bu olmayan sesi duymamızın sebebi aslında bir ilizyon! Bu ilizyon, göz ilizyonunun işitsel hali sayılır. Bu da işitme duyumuzun kusursuz olmadığını gösterir.

Yer kabuğunun yapısı, Madenler ve Fosiller

Yer kabuğunun ana maddesi olan,çeşitli mineraller ve organik maddelerden oluşan katı ve doğal maddelere KAYAÇ adı verilir. Kayaçlar yer kabuğu büyük bir bölümünü oluşt...

Fotosentez

Fotosentez, bitkilerin kloroplast organeli sayesinde ve diğer organizmaların ışık enerjisini bazı kimyasal olaylar sonucunda canlının kullanacağı enerjiye dönüştürülmesidir. Çoğu bitki fotosentez yapar; bu organizmalara fotoototroflar denmektedir. Fotosentez, Dünya atmosferindeki oksijen içeriğinin üretilmesine ve korunmasına büyük ölçüde katkı sağlar ve Dünya'daki yaşam için gerekli olan enerjinin büyük bir kısmını sağlar.

Somut Anlam

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayabildiğimiz kelimelere somut denir. Bir sözcüğün somut olabilmesi için tüm duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmez ancak en az biriyle algılanabilmesi gerekir.

Mayoz Bölünme

Yumurta hücresi dişi üreme hücresi, sperm ise erkek üreme hücresidir. Bu yumurta ve sperm hücrelerinin oluşması mayoz bölünme sayesinde gerçekleşir.Yumurta ve sperm hücrelerinin birleşmesi sonucu zigotun oluşması ile yeni bir canlının oluşması eşeyli üremedir. Eşeyli üreyen dişi ve erkek üreme hücrelerinin oluşmasını sağlayan olay ise mayoz bölünmedir

Hücrenin Organelleri

Bir önceki yazımda hücrelerden bahsetmiştik. Bu yazıda ise hücrenin içindeki organellerden bahsedeceğim. Bu yazıda bahsedeceğimiz organeller: hücre duvarı, kloroplast, koful, mitokondri, endoplazmik retikulum, ribozom, golgi cisimciği, lizozom ve sentriyoller.

Mitoz Bölünme

Mitoz, bütün canlılarda yaşam boyu görülebilen bir hücre bölünmesi olayııdır. Gelişmiş canlılarda dokuların onarılmasını ve büyümesini sağlar. Mesela kertenkelelerin kuyruğu koptuğunda yenisi çıkması, boyumuzun uzaması bu mitoz bölünme sayesinde gerçekleşir. Tek hücreli canlılarda ise üremeyi sağlar.

İskan Politikası

İskan politikası Osmanlı Devletinin Anadolu ve diğer işgal edilen yerlerdeki insanların Türkleşmesini sağlamak amacıyla Türk soyundan insanları yeni fethedilen yerlere kültürel etkileşim sağlamak amacıyla yerleştirmesidir. Osmanlı Devleti bu yerleştirilen Türklerden vergi almayarak tarım yapmasına destek olmuştur. Ayrıca şehirlere, bazı mimari eserler inşa edilmiştir. Devlet, bu eserler sayesinde fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamıştır. Bunu Selçuklu Devletinin Anadoluya Türk Beylerini gönderip beylik kurmasına izin vermesiyle Anadolunun Türkleşmesine benzetebiliriz.

Aztekler

Aztekler veya kendilerine söyledikleri Meksikalılar, Mezoamerika'da yaşayan yerli Amerikalılardı. Göçebelerdi, bu da 1300 civarında Meksika vadisine yerleşmeden önce Amerikanın farklı bölgelerini dolaştıkları anlamına geliyordu. Şuanda Mexico City olan vadide yaşadılar ve kendilerine Tenochtitlan adında güçlü bir başkent inşa ettiler.

Hücrenin keşfi

Hücre, bir canlılda calılık özelliği gösteren en küçük yapı birimidir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelmiştir. Dünya üzerinde, yaklaşık 3.4 milyar yıl önce moleküllerin kendiliğinden birleşmeleri ile ilk canlı hücrenin ortaya çıktığı düşünülmektedir. Her ne kadar ilk hücre milyarlarca yıl önce ortaya çıkmasına rağmen insanoğlunun hücrenin varlığını keşfetmesi için uzun bir süre geçmesi gerekecekti.

DNA, Gen ve Nükleotitler

Canlılara ait özellikler DNA adı verilen kalıtım maddesinin üzerindeki genlerde belirlenir. Bir özelliği temsil eden ve bu karakterin sonraki nesillerine aktarılmasını sağlayan DNA parçasına gen adı verilir. Mesela zürafaların uzun boylu olmasını DNAsındaki genler belirler. Zaten bu yüzden her canlı ve her insan birbirinden far...

Küçük Gezegen Ceres

Güneş sistemini gösteren herhangi bir çizime bakıldığında, en dıştaki iç gezegen olan Marsın yörüngesi ile devlerin (dış gezegenlerin) ilki olan Jüpiter arasında geniş bir boşluk olduğu görünür. Keplerin de aklı buraya takılmıştı ve buranın boş olamayacağına inanmıştı. Ancak Kepler bu gezegen olsa bile çok büyük olamayacağını biliyordu, çünkü o zaman çıplak gözle görünürdü.

Uzay ve bizim dünyamız

Dünya da kendi başına bir önem taşımıyor. Dünya normal boyutta (Samanyolunu çöl olarak düşünürsek Dünya sadece bir kum tanesi boyutunda) bir gezegen. Ama onu özel yapan, bildiğimiz üzerinde yaşam olan tek gezegen olmasıdır...

İş (Kılış) Filleri

İş bildiren fiillerdir. Özne belirtilen eylemi kendisi isteğiyle yapmaktadır. Bu öznenin gerçekleştirdiği işten etkilenen bir de nesne vardır. Bu nesneyi bulabilmek için eyleme "Neyi, Kimi" soruları sorulabilir. Bu fiillerin başına "onu" getirdiğimizde anlamlı olurlar.

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önce

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıldıktan sonra yerine Anadoluda birçok beylik kurulmuştu. Osmanoğulları da bu beyliklerden biriydi.

Maddenin Halleri

Dünyadaki canlı ve cansız varlıkların hepsi aslında birer madde sayılır. Dağlar,taşlar, oyuncaklar ve daha birçok şey maddedir. Soluduğumuz hava bile maddedir. Doğadaki maddelerin üç hali bulunur: Katı, sıvı ve

İletişim Yolları

Duygu, düşünce veya bilginin herhangi bir yolla başkalarına aktarılmasına iletişim denir. İletişim, iletilmek istenen bilginin hem gönderici hem de alıcı tarafından anlaşıldığı ortamda bilginin bir göndericiden bir alıcıya aktarılma sürecidir. İnsan sosyal bir varlıktır ve her zaman çevresi ile etkileşim içindedir.

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba sevgili öğrenciler! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kafiye ne demek?
Şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine kafiye adı verilir.

Helyum Elementi

Kokusu ve rengi olmayan bir gazdır. Havadan hafif olmasıyla uçan balonlarda kullanılır. Hidrojen gibi yanıcı olmadığı için de tehlikeli değildir. Zaten bu yüzden uçan balonlarda hidrojen kullanılmaz :) Fakat tabi ki bu güvenlik çok pahalıdır. Çünkü Helyum gazı evrende hidrojenden sonra en çok bulunan element olmasına rağmen kolay elde edilemez. Çünkü sıvı havanın ayrımsal damıtılmasıyla elde edilemez.

Hücre

Canlıların canlılık özelliğine sahip en küçük yapı birimine hücre denir. Bütün canlılar hücrelerden meydana gelir. Hücreler gözle görülemeyecek kadar küçük olduğundan mikroskop ile gözükür. Hücreler kalıtsal maddenin (DNA) hücrede bulunduğu konuma göre ilkel ve gelişmiş hücre olarak ikiye ayrılır. İlkel hücrelerde çekirdek yokur. Bu sebeple DNA ilkel hüredeki sitoplazmada dağınık halde bulunur. Gelişmiş hücrelerde ise DNA çekirdeğin içinded...

Vergiler

Vergi: Kamu hizmetlerinde (yol, su, elektrik, hastane, okul) harcanmak için hükümetin, yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ve bazı malların fiyatının üstüne koyarak dolaylı yoldan herkesten topladığı paradır.

Gece ve Gündüzler nasıl oluşur?

Evet bu derste size Dünyanın kendi etrafında dönüşü sonucu oluşan Gece ve gündüz olaylarını anlatacağım.

Yan Anlam

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arasında bir görev bakımından ilişki var denebilir. Çünkü yan anlamlar genellikle nesnelerş benzetilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.

Fiiller (Eylemler)

Varlıkların yaptığı işleri, bulundukları durumları veya varlıkta kendi kendine oluşan değişikliği bildiren sözcüklere fiil(eylem) denir. Eylemler kip veya kişi eklerini alarak çekimlenebilir. Fiiler, isimlerin aksine "-mek/-mak" mastar ekini alabilirler. Anlamlarına göre iş, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar.

Terim Anlam

Terim anlamlı kelimeler; Bilim, sanat, teknoloji, bilgisayar, kültür, müzik, eğitim, ekonomi, spor gibi kategori ve alanlarda birçok iş ve mesleklerle alakalı özel terimleri anlatan sözcüklerdir. Terim anlamlı kelimeler de mecaz anlamlı kelimeler gibi tek başına kullanıldıklarında temel anlamlıdır.

Amaç - Sonuç Cümleleri

Bir eylem ya da fiilin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelere amaç - sonuç cümleleri denir. Amaç cümlelerinde "için, üzere, amacıyla" gibi bağlaçlar kullanılır. Bir cümlenin amaç-sonuç olup olmadığını kontrol etmek için cümledeki iki yargıyı bağlayan bağlaç yerine "amacıyla" getirmektir. Eğer cümle anlamlı oluyorsa cümle amaç-sonuç cümlesidir. Eğer anlamsız oluyorsa bu cümle neden-sonuç cümlesidir.

Nüfus Sayımları

Nüfus sayımı, bir ülkenin sınırları içinde yaşayan nüfusa yönelik demografik, ekonomik ve sosyal verilerin toplanması amacıyla nüfusun belirli aralıklarla sayılmasına denir.

Gerçek (Temel) Anlam

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, sözlükteki ilk anlamı ve yaygın olarak kullanılan anlamı gerçek(temel) anlamıdır. Gerçek anlam ve temel anlam tam olarak aynı şey değildir. Çünkü gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlamları kapsar.

Yönlendirici İfadeler

Bazı cümlelerde birden fazla düşünce veya fikir olabilir. Bu cümleleri birbirine bağlamak için bu ifadeler yönlendirici ifadeler ile birbirine balğlanır. "ancak, ama, fakat, lakin, oysaki, çünkü" yönlendirici ifadelere örnektir

Mecaz Anlam

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır.

Dağlar hakkında kısa bilgi

Bu yazıda dünyada ve ülkemizde bulunan en yüksek dağlardan ve dağların tanımından bahsedeceğim.

Neden - Sonuç Cümleleri

Neden sonuç veya sebep sonuç cümleleri; bir olayın veya durumun, neden gerçekleştiğini yani gerçekleşme veya olma sebebini ve bu nedenden dolayı doğabilecek sonucunun ne olduğunu bildiren cümlelerdir.

Tam Sayılar

Tam sayılar pozitif, negatif ve sıfırı içeren sayı grubudur. Bu yazıda tam sayılar üzerinde duracağım. Tam sayılar hayatımızda birçok yerde karşımıza çıkar. Z harif ile göster...

Zeno Paradoksu: Hareket İmkansızdır!

Paradoksların çözümü için tarih boyunca ünlü filozoflar ve matematikçiler çok kafa yormuşlar. Hatta Aristo ve Arşimet bile. Çağdaş matematikçi ve filozofların yardımına da kuantum fiziğinin belirsizlik ilkesi yetişerek paradoksları çözmelerini sağlamı...

Tam Sayılarla Toplama ve Çıkarma

Bu yazıda tam sayılar ile toplama ve çıkarma üzerinde duracağız. Öncelikle toplama işlemine göz atalım: Toplama İşlemi: - Eğer iki sayı da pozitif ise iki sayı sırad...

Ankara Savaşı

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını baha...

Barbaros Hayrettin Paşa (1478 - 1546)

Barbaros Hayrettin Paşa, 1478 yılında Midillide doğdu. Babası Yakup Ağa, Aslen Vardar yenicesinde bir Osmanlı sipahisiydi. 1461 yılında Midillinin fethi sırasında Fatih Sultan Mehmet ileydi. Aslında gerçek adı...

Atomun Yapısı

Atom, üç temel birimden oluşur: Proton, Nötron ve Elektron. Protonlar pozitif yüklü, elektronlar negatif yüklüdür. Nötronlar ise yüksüzdür. Protonlar ve nötronlar, atom çekirdeğini yani atomun kütlesini oluşt...

Koşul - Sonuç Cümleleri

Bir cümlede bir yargının gerçekleşmesi için başka bir şartın gerçekleşmesi gerektiğini yani koşul bildiren cümlelere koşul - sonuç cümleleri denir. Ancak her zaman yargının gerçekleşmesi gerekmez yani koşul gerçekleşse bile yargı gerçekleşmeyebilir. Bu cümlelerde genellikle "-se/-sa" veya "-çe/-ça" eki kullanılır ama hepsinde olmak zorunda değildir.

Ayda su bulunudu!

Nasa yöneticisinin twitterdan yaptığı açıklamaya göre Ayın yüzeyinde su bulundu! NASA ilk defa Ay’ın güneşli yüzeyinde su izleri bulduğu açıklandı. Bu tarihi keşfin Stratosfer Gözlemevinde SOFIA teleskobu kullanılarak yapıldığı aktarıldı. Suyun Clavius kraterinde tespit edildiği ve kraterin Ayın güney yarım küresinde olduğu belirtildi. Konuyla ilgili NASA yöneticisi Jim Bridenstine sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak Ayın güneşli yüzeyindeki suyu doğruladıklarını ifade etti.

Yabancı dili gerçekten öğreniyor muyuz?

Yabancı dil öğrenmek için yıllarımızı veriyoruz. Hatta kurslara, kitaplara binlerce lira veriyoruz. Ancak ülkemizde genellikle grammer ağırlıklı öğretiliyor. Bu sebepden dolayı insanlar gerçek yabancı insanlarla konuşamıyorlar.

Paragraf soruları için 10 ipucu

Bu yazıda yeni müfredat ile birlikte çoğalan LGS dahil birçok sınavda önemli yer tutan paragraf soruları için ipuçları göstereceğim...

Yıldızların Hayatı

Yıldızlar nebula yani bulutsulardan meydana gelir. Bulusu uzayda bulunan toz ve gazdan oluşan kümelerdir. Bu kümeler daha sonra kütle çekimin etkisiyle birleşir ve ısını...

Sohbet(Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleşi) denir.

Cümlede Konu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir iki söz veya kelimeden oluşur.

Karadelikleri nasıl tespit ediyoruz?

Yıldızlar doğar, büyür ve ölür. Yıldız eğer büyük kütleli ise süpernova patlaması ile yıldız karadelik oluşur. Karadelikler ışığı da yutuyorlarsa, o zaman karadelikleri göremeyiz değil mi? Madem göremiyorsak nasıl tespit ediyoruz?

Dünyanın dönüşü

Merhaba, sizinle 1..2.. haftadır görüşemiyoruz şimdi sizinle fen bilimleri 4. sınıf ders anlatacağım

Maddenin Eylemsizlik Özelliği

Bir maddenin sahip olduğu hareket ve şekil durumunu koruma meyline eylemsizlik denir. Arabadan inmek isteyen bir yolcu, araba henüz durmadan önce inerse, arabanın hareket yönünde gitmek zorunda kalır. Arabada iken hızı olan...

Matematik 4.sınıf Doğal sayılar

Bun bana babam öğretmişti ve ben siz bunu sunmak istiyorum.Sıkı durun!!!!!!

Yağmur bulutları gerçekten siyah mıdır?

Gökyüzüne baktığınızda siyah bulutlara yağmur bulutu olduğunu söylersiniz. Peki bu bulutlar gerçekten siyah mıdır?

Besin türü Yağlar

Bu yazıda size üç temel besin türü(Karbonhidrat, Protein ve Yağ)dan Yağları anlatacağım...

Doğal Sayıları Sıralama

Bu yazıda doğal sayıları büyükten küçüğe, küçükten büyüğe sıralamayı öğreteceğim.