Eğitim Portalı
Son Eklenen Dosyalar
Fotoğraf Galerisi
2010-2011 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ
2010-2011 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ

2010-2011 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ SENEBAŞI –EYLÜL AYI ZÜMRE TUTANAĞI

TC.

ANKARA VALİLİĞİ

ÖZEL  AHMET ULUSOY ANADOLU, SOSYAL BİLİMLER FEN LİSESİ

2010-2011 ÖĞRETİM YILI COĞRAFYA DERSİ

SENEBAŞI –EYLÜL AYI

ZÜMRE TUTANAĞI

 

TARİH           :      18.09.2010   

DERSİN ADI  :     COĞRAFYA

TOPLANTI YERİ: COĞRAFYA SINIFI-2                         

TOPLANTIYA KATILANLAR:  (Okul Müdürü) HAYRİ AVAR

İsmail ÜNALDI(Zümre başkanı), Cemil Doğan (Coğrafya Öğretmeni) Nilgün Özdamar (Coğrafya Öğretmeni)

 

GÜNDEM MADDELERİ

1.      Açılış ve yoklama.

2.      1739, sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,657,1702 sayılı kanunlar ile Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin yönetici ve öğretmenleri ilgilendiren bölümleri ve sınıf geçme ve ödev ile ilgili yönetmeliklerin okunması.

3.      Tebliğler dergisinin okunması ve imzalanması

4.      2212 sayılı tebliğler dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularıyla ilgili alınan kararlar

5.      Değişen müfredat görüşülmesi

6.      2009-2010 eğitim öğretimin yılının değerlendirilmesi

7.      Örnek ders anlatımının planlanması

8.      Bir önceki ders yılı zümre toplantı kararlarının incelenmesi

9.      Ders işlenişi ve ders araç gereçlerinin tespit edilmesi

10.  Dersin ölçme değerlendirme esaslarının belirlenmesi

11.  Öğretime etki edebilecek ders dışı etkinliklerin tespit edilmesi

12.  Mesleki, eserler ve eğitim alanındaki yeni gelişmelerin incelenmesi takip edilmesi

13.  Türkçeyi güzel kullanmayı sağlamak amacıyla yapılabileceklerin görüşülmesi

14.  Diğer ders zümre öğretmenleri ile iş birliği

15.  Eğitimde yeni teknolojilerden yararlanılması ile ilgili teklif ve öneriler

16.  2010-2011eğitim ve öğretim yılında okutulacak kitapların gözden geçirilmesi

17.  Yıl içindeki zümre çalışmalarının planlanması

18.  Yıllık ve günlük planların hazırlanması esasları ile ilgili yönetmeliğin gözden geçirilmesi

19.  Yıllık ödev esaslarının gözden geçirilmesi, ölçme-değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi,

20.  Yıllık ödevlerin konusu, şekli ve zamanlarının belirlenmesi

21.  Eğitim gezilerinin planlanması

22.  Okul içerisindeki panoların kullanımı

23.  Dersliklerin görsel olarak zenginleştirilmesi

 

 

 

 

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ VE ALINAN KARALAR

1)        20 Eylül 2010’ da yapılan zümre toplantısına İSMAİL ÜNALDI, CEMİL DOĞAN ve NİLGÜN ÖZDAMAR eksiksiz olarak katılmışlardır.

2)         1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,657,1702 sayılı kanunlar ile Lise ve Ortaokullar Yönetmeliğinin yönetici ve öğretmenleri ilgilendiren bölümleri ve sınıf geçme ve ödev ile ilgili yönetmelikler Okul Müdürü HAYRİ AVAR tarafından okundu. Türk Milli Eğitiminin düzenlenmesinde esas olan genel amaçlar.(2,10 ve 43.Maddeler) ve ilkeler, eğitim sisteminin genel yapısı, öğretmenlik mesleği, öğretmenin görevleri, okul bina ve tesisleri, devletin eğitim ve öğretim alanındaki görev ve sorumlulukları incelendi.

1. TÜRK MİLLÎ EĞİTİMİNİN AMAÇLARI

1739 Sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre Türk Millî Eğitiminin Genel Amaçları:

Genel Amaçlar Madde 2.

Türk Millî Eğitiminin genel amacı, Türk milletinin bütün fertlerini;

1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip; insan haklarına saygılı; kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek;

3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

3)      Tebliğler Dergisinin yeni sayının ilgili yerleri okunarak, zümreye katılanlar tarafından imzalandı.

4)      HAYRİ AVAR (Okul Müdürü): 18 Ocak 1982 tarih ve 2104 sayılı Tebliğler Dergisi ile Mayıs 1998 tarih ve 2488 sayılı Tebliğler Dergisinde yayınlanan Atatürkçülük konularını okudu.

İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI): Atatürkçülük konularını anlatırken şu hususlar üzerinde hassasiyetle durulması gerektiği kararlaştırıldı:

“ Hepimizin bildiği gibi ATATÜRK, sadece bir savaş kahramanı değildir. O, kurtarıcı özelliğinin yanı sıra, Türk Milletinin her alanda takip edeceği yolu da gösteren ve böylece Türk Milletinin lideri olmuş milli bir kahramandır. Yeni yetişen gençlerimizi yabancı ideolojilerden kurtarmak, onları, Atatürk İlke ve İnkılâpları etrafında birleştirmekle mümkün olacaktır. Burada Atatürk İlke ve İnkılâplarının neler olduğu anlatılacak değildir. Bunları tüm eğitimciler bilmektedir. Burada üzerinde durulacak hususlar, Atatürkçülüğün istismar edilmesinin önlenmesi, Atatürk İlke ve İnkılâplarının yıllık ve günlük planlarda okulun genel işleyişi, özel günlerde yer alışı ve kontrolü olacaktır.

Eğer Atatürkçülüğü bir bütün olarak ele almazsak onun fikirlerini parçalara ayırarak işimize gelenleri kabul edip diğerlerini yok sayarsak, Atatürk İlke ve İnkılâplarını kendi çıkarlarımıza göre yorumlamaya çalışırsak, Ülkenin birlik ve beraberliğini bozar, anarşinin doğmasına sebep oluruz. Öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı gençler olarak yetiştirmek, eğitimcilere verilmiş ulvi bir görevdir.

Bütün öğretmenlerimizin Milli Eğitim Temel Kanunu ve genel programlarda yer alan amaçlar doğrultusunda hareket ederek, öğrencilerini Atatürk İnkılap ve İlkelerine bağlı yurttaşlar olarak yetiştirmeleri görevlerinin gereğidir. Bu durumda ise, okullarımızdaki her türlü branş öğretmeni ile sınıf öğretmenlerinin derslerinde yeri geldikçe bu konuya önemle eğilmeleri programlara uygun biçimde etkinlik göstermeleri zorunlu bulunmaktadır.

Uygulamada:

1. Öğrencilerimizin Atatürkçü olarak yetişmelerini sağlamak için okullarımızda bütün öğretmenlerin, plan ve programa dayalı işbirliği içinde ortak çalışmalara girmeleri gerekmektedir. Bunun için, öğretim yılı başında yapılacak Öğretmenler Kurulu ve Zümre öğretmenleri toplantılarında yapılacak etkinlikler saptanmalıdır.

2. Zümre öğretmenleri toplantılarında okulda T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersini okutan öğretmen de bulunmalı ve görüşlerinden yararlanılmalıdır. Atatürk İlke ve İnkılaplarının benimsetilmesinde birlik ve beraberlik sağlanmalıdır.

3. Yapılacak etkinlikler konuların ilgisine göre ve yeri geldikçe uygulanacak şekilde yıllık ve günlük planlara yansıtılmalı, uygulama sonucu sınıf defterine yazılmalıdır.

4. Dersin konuları ve anma günleri ile ilgili Atatürk’ün özdeyişlerinin, günümüzdeki uzay çalışmaları, bilimsel teknik gelişmelerden örnekler verilerek, anlamının büyüklüğü ve önemi üzerinde durulmalıdır.”

COĞRAFYA DERSLERİ ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI -1                                                                           

18.01.1982 Tarih ve 2104 Sayılı Tebliğler Dergisi)

Türkiye Coğrafyası İçine Giren Konular İşlenirken

a)      Türkiye’nin dünyadaki yeri ve önemi konusunda, yurdumuzun bugünkü sınırlarının Atatürk’ün önderliğinde yapılan milli mücadele sonucunda çizilmiş olduğuna ve coğrafi konumu itibariyle stratejik önemine değinilmeli; ayrıca, Türkiye’nin komşu olduğu Ortadoğu Ülkeleri arasında gerek ekonomi, gerek kültürel alandaki üstünlüğün, Atatürk İnkılabının bir sonucu olduğu belirtilmelidir.

b)      Karadeniz Bölgesi konusunda Atatürk’ün 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışı ile Kurtuluş Savaşının başlamış olduğu vurgulanmalı; Havza ve Amasya Tamimlerinin kapsam ve sonuçlarına değinilmeli; Kastamonu’dan bahsedilirken de şapka ve dolayısıyla kılık kıyafet değişikliklerinden söz edilmelidir.

c)      Marmara Bölgesi konusunda, Boğazların önemine ve Lozan Antlaşmasının bu konudaki sonuçları ile daha sonra Boğazlara yeni bir statü getiren Montreux Sözleşmesine yer verilmelidir.

d)      Ege Bölgesi konusunda, Kurtuluş Savaşında bu bölgede yapılan savaşlar ile                                                                                                      sonuçlarından bahsedilmelidir.

e)      İç Anadolu Bölgesi konusunda, Sivas Kongresi ve önemini Atatürk’ün Ankara’ya gelişi, Sakarya Meydan Muharebesi, Büyük Millet Meclisinin açılışı ve Ankara’nın başkent oluşunun coğrafi sebepleri üzerinde durulmalıdır.

f)       Akdeniz bölgesi konusunda, Atatürk’ün Hatay’a verdiği önem ve Hatay’ın Anavatana katılmasına değinilmelidir.

g)      Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri konularında, Erzurum Kongresi ile bu kongrede alınan kararların önem ve sonuçlarına yer verilmelidir. Ayrıca, bölgeler incelenirken yöre halkının Milli Mücadele sırasındaki kahramanlıkları, Gaziantep ve Kahramanmaraş örnekleriyle açıklanmalıdır.

h)      Türkiye’de nüfus ve yapısı konusunda, Atatürk’ün eğitim ve öğretime verdiği önem, yeni Türk Alfabesinin kabul edilmesi ve okuma-yazma seferberliği üzerinde durulmalıdır.

i)        Türkiye ekonomisi konusunda Lozan Barış Antlaşması ile kapitülasyonların kaldırılması ve bunun ekonomik yönden sonuçları açıklanmalıdır. Atatürk’ün tarım, endüstri ve madencilik alanlarındaki gelişmelerin gerekliliği hususundaki görüşleri belirtilmeli ve Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan şeker, dokuma ve demir çelik fabrikaları gibi endüstri kuruluşlarına örneklerle yer verilmelidir.

COĞRAFYA DERSLERİ ATATÜRKÇÜLÜK KONULARI   -2      ( Mayıs 1998 Tarih ve 2488 Sayılı Tebliğler Dergisi)

 

SINIF

HEDEFLER-DAVRANIŞLAR

KONULAR

AÇIKLAMALAR

9

Hedef: Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini değerlendirebilme

 

Davranışlar:

1.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin önemini açıklama.

2.Türkiye’nin dünya üzerindeki yerinin diğer ülkelerle olan ilişkilerine

 

 

TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİT

*Türkiye’nin jeopolitik önemi

Türkiye’nin jeopolitik durumunun önemli olması

Stratejik bakımdan dünyanın kritik bir bölgesinde olması

Avrupa ve Asya arasında bir köprü teşkil etmesi

Karadeniz ve Akdeniz arasındaki

su yollarına egemen olması

Petrol kaynaklarına yakın olması

Dünya güç dengesini etkileyen bir noktada bulunması.

*Güçlü Türkiye’nin arzulanmayışı

Türkiye’nin zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olması

Ekonomik gücünün gelişmekte olması. Halkın hızlı sosyoekonomik kalkınma ve modernleşme konusunda sürekli bir istek ve güce sahip olası

Bu hedef ve davranışlar, öğretim programının “Türkiye’nin Dünya Üzerindeki Yeri ve Önemi” konusunda kazandırılacaktır.

 5)      Bu konuda söz alan İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  “ 2010-2011 eğitim öğretim yılında coğrafya 9 ve 10. Sınıf müfredatında değişiklikler meydana gelmiştir. 9. Sınıfta işlenen Türkiye fiziki coğrafyası konuları 10. Sınıf ders müfredatına kaydırılmıştır. Bununla ilgili gerekli hazırlıklar yapılarak yıllık planların buna göre hazırlanması gerekmektedir.” dedi.

KARAR: yıllık planlar hazırlanırken müfredatta meydana gelen değişiklikler dikkate alınacaktır.

 

6)      Toplantıda Söz Alan Nilgün Özdamar(Coğrafya öğretmeni): “Geçen yılın Zümre tutanaklarını okudu ve ”Sayın Müdürüm, geçen yıl coğrafya dersleri çok verimli geçmiştir. Zümrede alınan bütün kararlar uygulanmıştır Bu nedenle emeği geçen tüm arkadaşlara  teşekkür ediyorum.”dedi.

       

7)        Örnek ders anlatımı planlaması yapıldı öğretmenlerimizden Söz Alan Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni):” basınç merkezleri” konusunu, Söz Alan Nilgün Özdamar(Coğrafya öğretmeni): “nerede ve nasıl yaşıyoruz” konusunu anlatmıştır.

KARAR: belirlenen konuların zümre içerisinde tartışılarak anlatılmasına karar verilmiştir

8)      İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  Geçen yılın Zümre tutanaklarını okudu ve ”Sayın Müdürüm, geçen yıl coğrafya dersleri çok verimli geçmiştir. Zümrede alınan bütün kararlar uygulanmıştır. Bu nedenle emeği geçen tüm arkadaşlara  teşekkür ediyorum.”dedi.

9)       Söz Alan Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni): Yenilenen müfredata göre daha çok uygulamalı Coğrafya getirildi. Öğrenci merkezli eğitimde öğrencilerin becerilerinin geliştirilmesi esas alındığı için mutlaka bir Coğrafya Laboratuvarının kurulması gerekir. Dersle ilgili araç gereç ve kaynakların eksik olmaması gerekir.

         Ders verimliliği üzerinde araç ve gereç kullanımı coğrafya gibi derslerde oldukça önemlidir. Eğitim ve öğretime başlamadan önce eksik araç gereç olup olmadığını kontrol edip ihtiyaç duyulan araç ve gereçler olduğu takdirde bunları yazılı olarak talep edeceğini ifade etti.

         Elimizde bulunan araç ve gereçleri kullanma konusuna özen gösterelim. Özellikle küre ve harita kullanımına önem vermeliyiz. Hatta imkan olursa sınıflara birer müstakil harita astıralım. Derslerimizde mümkün olduğunca sinevizyon kullanımına dikkat etmeliyiz.Konular bilgisayar ortamına aktarılarak sunumlar hazırlanmalı, hazırlanan bu sunumlar projektörle öğrencilere aktarılmalıdır. Ayrıca slayt makinesi ve kabartma türü haritalar alabiliriz.

           KARAR: coğrafya branşıyla ilgili olarak okulumuzdaki eksik haritaların okul idaresince temininin istenmesine coğrafya sınıfının tefriş edilmesinin istenmesine karar verildi.

10)  Söz alan Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni):Öğretmenlikte, en önemli işlerimizden birisi ölçme ve değerlendirme işidir. Yapmış olduğumuz yazılı ve sözlülerde öğrencilerin seviyesini ölçmeye gayret ediyoruz. Öğrencinin yıl içerisindeki performansına göre, onları çalışmaya özendirmek ve verimini daha artırmak amacıyla sözlü notunu veriyoruz. Sınavlarda sorulan sorular farklı sınıflarda olsa, aynı seviyede olmalı ve en az bir hafta içinde sonuçlar açıklanmalıdır.”dedi.

Yazılı değerlendirmelerde öğrencilerin değerlendirilmeleri açısından daha verimli olacağı için; çok sorulu,kısa cevaplı    soruların sorulmasına özen gösterelim. Yazılı Sınav sonunda, öğrenci mevcudunun çoğunluğu başarısız olmuşsa, başarısız öğrenciler için bir sınav daha yapabiliriz. Bu sınava, isteyen başarılı öğrenciler de katılabilecek ve öğrencinin aldığı en yüksek puan geçerli olacaktır.

Sözlü sınav için başlı başına bir ders saati ayrılmayacaktır. Sözlü puanı öğrencilerin, eğitici çalışmalarındaki faaliyetleri, derse hazırlıkları, ders içindeki etkinlikleri ve dersle ilgili araştırma çalışmaları değerlendirilerek verilecek ve öğrenciye anında bildirilecektir. Sözlü değerlendirmelerde öğrencileri çalışmaya teşvik etmesi bakımından sınıftaki sorulara alınan güzel cevaplara anında not defterine sözlü notu şeklinde işlenmelidir.

Yazılı kağıtları okunduktan sonra öğrencilere dağıtarak, hataları gösterilmeli ve ondan ders almaları sağlanmalıdır. Sınıf geçme yönetmeliği, ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları iyi tetkik edilmelidir.Sınavlarda başarısız olan öğrencilerin durumu araştırılarak, velisiyle diyalog kurulmalıdır.

 

11)    Söz alan Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni):; Coğrafya dersinde gezi gözlem en önemli öğrenme metotlarından biridir. Öğrencilerimizi bilimsel gezilere götürmeli ve bu gezilerden en yüksek verimi almalıyız.  Öğrencileri gıda fabrikalarına, taş veya maden ocaklarına götürüp konuyu pekiştirmek gerektiğini söyledi.

12)    Branşımızla ilgili en az 2 yayın takip edilmesinin uygun olacağı konuşuldu.

13)  Dersler anlatılırken argo veya abes kelimelerin kullanılmamasına özen göstermeliyiz. Türkçenin konuşma ve yazma kurallarına uyalım. Öğretmen özellikle bu konuda titiz davranmalıdır. Gerektiğinde Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin bu konularda sınıfa bilgiler vermesi istenmelidir.

Türkçeyi güzel kullanmaya bütün öğretmenlerin gayret göstermesi gerekir bunu da sürekli kitap okuyarak yapabiliriz. Bu amaçla da okulumuzda bir kitap okuma kampanyası başlatalım dedi Türkçe ‘yi güzel konuşan öğrenci dersi daha iyi anlayacak ve coğrafya dersinde daha  başarılı olabilecektir.

Okul içinde ve derslerde ana dilimiz olan Türkçenin özüne uygun olarak kullanılması ve mahalli ağızların kullanılmaması gerekir. Kullanılan Türkçe birlik ve beraberliğimiz açısından çok önemli olduğundan, bizi biz yapan değerlerin başında kullandığımız anadil çok önemli yer tutar. Coğrafya dersinde Türkçenin en güzel bir şekilde kullanılmasına gayret göstermeliyiz.

KARAR: Türkçeyi güzel kullanmayı sağlamak amacıyla öğrencilere düzgün bir Türkçe ile hitap edilecek ve sözlü değerlendirmelerde öğrencinin ifade gücü de göz önünde bulundurulacak.

14)    Bu konuda söz alan Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni): “Tarih zümresi biyoloji zümresi bizim en çok işbirliği yaptığımız zümreler, bu zümrelerdeki arkadaşlarla birebir ilişkileri sıkı tutarak yıl içersinde bilgi alış verişi yapılmasının uygun olacaktır” dedi.

İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  “Özellikle 9.sınıf haritalarda alan ve saat hesaplamaları konularında matematik zümresiyle, 10.sınıf bitki örtüsü konusu ve 11.sınıf ekoloji konularıyla ilgili biyoloji zümresiyle ve 12.sınıf dünyadaki ilk yerleşmeler konularıyla ilgili olarak tarih zümreleriyle işbirliği yapabiliriz” dedi.

15)    Coğrafya zümresi olarak eğitim ve öğretim adına teknolojiyi yakından takip etmenin ne kadar önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Coğrafya görsel ağırlıklı gezerek görerek öğrenilebilecek bir ders bunun için uygunsa geziler yapılması bu mümkün değilse sınıf içinde sanal gezilerin yapılmasının uygun olacağı konuşuldu.

İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  “Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusunda dünyada son dönemlerde büyük mesafeler alındı. Bu konuyla ilgili olarak bazı kaynaklarda piyasaya çıktı. Biz coğrafyacılar teknolojiyi daha iyi kullanmayı öğrenip bunu öğrencilere de öğretmeliyiz” dedi.

16)    2010-2011Eğitim öğretim döneminde okutulacak olan ders kitapları değerlendirilerek kitapların baskı ve kalitesinin yeterli olduğu kanaatine varılmıştır. Seçilen ders kitapları zümre kararıyla aşağıdaki gibi belirlenmiştir.      

  9. Sınıflarda;  Coğrafya                                 :  Milli Eğitim Yayınları 

         10. Sınıflarda;  Coğrafya                               :  Milli Eğitim Yayınları  

  11.Sınıflarda; Coğrafya                                 :  Milli Eğitim Yayınları  

  12.Sınıflarda; Coğrafya                                 :  Milli Eğitim Yayınları  

İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  seçmiş olduğumuz ders kitaplarının yanı sıra 9 , 10 ve 11. Sınıflarda Coşku ve Zambak yayınları 12. Sınıflarda da FEM yayınlarının tavsiye edilebileceğini ifade etti.

KARAR: Sınıflar için belirlenen kitapların okul idaresine bildirilmesine karar verildi.

17)      Yıl içerisinde zümreler düzenli olarak yapılmalıdır. Çünkü her ay değişik konular karşımıza çıkmaktadır. Çeşitli konularda problemlerin halledilebilmesi bu zümrelerde mümkündür.Zümrelerimizi düzenli olarak her 15 günde bir cuma 17.00-18.30 Saatleri arasında yapabiliriz” dedi.

 KARAR: Zümrelerin düzenli olarak her 15 günde bir Cuma  17.00-18.30 Saatleri arasında yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.

18)    İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  Terbiye Kurulunun 14.07.2005 tarih ve 198 sayılı Kararı ile kabul edilen yeni Coğrafya Dersi Müfredat Programındaki açıklamaları da dikkate alınarak yeni yıllık planları oluşturalım dedi. Buna göre plânlarda aşağıdaki temel ilkeler göz önünde bulundurulacaktır:

 a) Plânlar; çağdaş eğitimin gereklerine uygun olarak öğrenci merkezli, bireyselleşmiş öğretim, tam öğrenme, aktif öğrenme-öğretme ve disiplinleri arası çalışmaları esas alan uygulanabilir etkinliklere dayalı olmalıdır.

         b) Plânlama çalışmalarında öğrenme-öğretme süreci, etkin hâle getirilerek eğitimdeki yeni gelişmeler,      çevre özellikleri, öğrencilerin bireysel gelişim özellikleri (fiziksel, duygusal, bilişsel ve psikomotor) ile okul-çevre ilişkileri göz önüne alınmalıdır.

        c) Plân, standart değil, gerektiğinde konu, süre ve uygulamada değişiklikler yapılabilecek esneklikte olmalıdır.

        d) Plân, Eğitim-öğretimin hedeflerine ve öğretim kurumlarının özel amaçlarına uygun olmalıdır.

         e) Plânda öğretim programlarına göre konular belirlenir. Ayrıca konuların işlenişinde kullanılacak öğrenme-öğretme yaklaşımları, araç-gereç, kaynaklar, öğrenci etkinlikleri, gezi, gözlem ve deneyler göz önünde bulundurulur.

        f) Her plân belli bir süreyi kapsayacak şekilde olur.

        g) Plân, öğretimin niteliğine ve seviyesine, konuya, öğretim dalına ve amacına uygun olur.

   *Yıllık planların hazırlanması ile ilgili olarak 2369 sayılı tebliğler dergisinden fotokopi edilen doküman ile 2506 sayılı tebliğler dergisi ( Depremle ve korunma yolları ile ilgili kısım ) incelendi. 

 *Yıllık planların hazırlanmasının eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlı yürütülmesine ait yönergede ifade edildiği şekliyle ele alınması gerekir.

*Yıllık ve günlük planlar 2369 sayılı tebliğler dergisinde belirtilen şekli ile konu, amaç, kaynak, araç ve gereç, deney gezi, gözlem ve yöntem teknikleri diğer zümrelerle işbirliği ve yazılı sınav tarihleri belirtilmek sureti ile hazırlanacağı ifade edildi.

*Günlük planlarında aynı titizlikte ele alınması gerektiğini ifade edildi.

KARAR: Günlük ve yıllık planların yukarıda belirtilen esaslara bağlı kalınarak hazırlanmasına karar verildi.

19)   7 Kasım 1989 tarih ve 2300 sayılı Tebliğler dergisinde yayınlanan ödevlerle ilgili genelgeyi okuyorum(okudu).Buna göre şu hususlara dikkat edilmesi kararlaştırıldı:

Öğrencilere aşağıdaki amaçları gerçekleştirmek maksadıyla ödev yaptırılır:

 a. Ödevi özenle yapma ve zamanında teslim etme alışkanlığı kazandırmak.

 b. Plân yapma bilgi ve becerisini geliştirmek.

 c. Gerekli bilgi, araç, gereç veya malzemeyi toplayabilmek ve bunları amacına uygun olarak kullanabilmek.

 d. Ödevin, çeşitli kişi ve eserlerden faydalanmakla birlikte öğrencinin kendisini geliştirmek maksadıyla bizzat yapması gereken bir görev olduğu şuurunu kazandırmak.

e. Ödev yapılırken yararlanılan kaynakları, kendisinden bilgi alınan kişileri belirleme alışkanlığı kazandırmak.

 f. İletişim kurabilme, kaynaklardan faydalanabilme, alet yapabilme ve kullanabilme alanlarındaki yeteneğini geliştirmek.

 g. Ödevde varılan sonuçların, kullanılan kaynak ve yöntemlere bağlı olduğunu fark ettirmek.

 h. Konulara, değişik açılardan bakabilme, danışabilme, tartışabilme ve soru sorabilme davranışları kazandırmak.

 ı. Birlikte çalışma davranışı kazandırmak.

 i. Düşünme gücünü geliştirmek.

 j. Bilmediğini araştırıp bulmaktan ve öğrenmekten zevk almayı sağlamak.

 k. Gözlem, deney ve yeni buluşlara yönelik çalışmalar yapmaktan zevk almayı sağlamak.

 l. Başarmanın hazzını tatma duygusu kazandırmak.

Ödevler Kasım Ayının ilk iki haftası içerisinde öğrencilere verilecek; Nisan Ayının ilk haftası toplanacaktır. Ödevler II. Dönem not ortalamasına etki ettirilecektir. Değerlendirmenin puan olarak aşağıdaki şekliyle olmasına karar verildi.

1.Tertip ve yazı düzeni.............................: 10

2.Ödevlerin zamanında teslimi................. : 10

3.Öğretmen öğrenci işbirliği .................... : 20

4.Kaynaklardan yararlanma ..................... : 20

5.Araştırmanın yeterliliği ......................... : 20

6.Konu içeriği ve sunuş ............................   : 20           

TOPLAM ................................................      : 100   puan           

   Ödevlerin veriliş tarihleri ile toplanma tarihleri arasında ödevlerin daha verimli olması için kontrol tarihlerinin belirlenmesine ve bunun öğrencilere bildirilmesine karar verildi.

Ödev veriliş tarihi                                        : Kasım ayının son haftası        

Ödev teslim tarihi                                        : Nisan ayının son haftası 

Ocak ayının son haftasında                          : 1.kontrol

Şubat ayının son haftasında                         : 2.kontrol

Mart ayının son haftasında                          : Son kontrol   

2010 / 2011 eğitim öğretim döneminde sınıflara göre öğrencilere verilecek olan yıllık ödevlerler ilgili konular aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

COĞRAFYA I ÖDEV KONULARI

a)      Türkiye’de toprak erozyonu ve korunma yolları

b)      Konya ilinde bulunan kaplıcalar ve yararlanma yolları

c)      Harita ve ölçeklerden yararlanma, harita üzerinde uzunluk ve alan hesaplamaları.

d)      Dünyanın şekli, eksen eğikliği, günlük ve yıllık hareketlerinin etkisi.

e)      Yer şekillerinin izohips yöntemiyle gösterilmesi

f)       Güneş saatinin yapılması ve gözlemlenmesi

g)      Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

 

COĞRAFYA II ÖDEV KONULARI

a)      Konya’da Nüfus ( köylerde ve merkezde nüfus dağılımı – nüfusun ekonomik faaliyet kollarına göre dağılımı – nüfus yapısı )

b)      Türkiye’de Toprak Tipleri ( toprakların oluşumunu etkileyen faktörler – toprak tiplerinin dağılımı ve Konya’da toprak tipleri ve faydalanma yolları )

c)      Türkiye’de Ulaşım Sistemleri ( Ulaşımı etkileyen koşullar – Karayolu, denizyolu, demiryolu ve havayolu ulaşım sistemleri

d)      Yeryüzünde izlenen başlıca denizyollarının mukavva üzende çizilerek gösterilmesi

e)      Doğal afetler ve korunma yolları hakkında gazete kupürleri ve internet haberleri toplanarak pano hazırlanması

f)       Türkiye’de fonksiyonlarına göre şehirler

g)      Türkiye’deki toprak çeşitlerinin dağılışı

h)      Dünya ve Türkiye ölçeğinde aktif volkan alanları, aktif deprem sahaları ve sıcak su kaynaklarının haritalarda gösterilerek aralarındaki benzerliklerin yorumlanması

i)        Türkiye’deki göllerin dağılımı ve oluşum özellikleri

j)        Türkiye’deki akarsular ve barajların mukavva karton üzerine çizilerek gösterilmesi

k)      Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

                  COĞRAFYA III ÖDEV KONULARI

         Türkiye’de nüfus sayımı ve diğer ülkelerle karşılaştırılması (nüfus sayımları tarihçesi, yeni nüfus sayım yöntemine geçilmesinin nedenleri, başka ülkelerde uygulanan nüfus sayımları )

a)      Türkiye’de sanayi yapısı ( sanayinin genel karakteri, sanayinin özellikleri )

b)      Doğal afetler ve korunma yolları ( Ülkemizde görülen deprem, heyelan… gibi olayların nedenleri ve can mal kaybının azalması yönünde yapılması gerek çalışmalar)

c)      Teknolojik gelişim ve doğal kaynaklar ( teknolojide görülen gelişmelerin doğal kaynaklar üzerindeki etkilerinin incelenmesi ve ileride olabilecek gelişmelerin rapor haline getirilmesi )

d)       Doğal kaynaklar ve kalkınma üzerindeki rolü

e)      Türkiye ekonomisini etkileyen etmenler

f)        Atatürk dönemi ekonomi politikası

g)       Madenleri ve enerji kaynaklarının Türkiye ekonomisindeki yeri

h)       Küresel ısınmanın Türkiye tarımına etkisi

i)         Türkiye’de sanayi ve sanayileşme

j)         Ülkeler arası etkileşimde turizmin rolü

k)       Japonya ve sanayileşme

l)         Teknolojik değişimlerin çevresel sonuçlar

m)    Madenler ve enerji kaynaklarının kullanımıyla ortaya çıkan sorunlar

n)       Çevre sorunlarının oluşum ve yayılması

o)       Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

         COĞRAFYA IV ÖDEV KONULARI

a)      Dünyanın ilk kültür merkezleri

b)      Ekonomik faaliyetlerin sosyo-kültürel etkileri

c)       Şehirleşme, göç ve sanayileşmenin toplumlar üzerindeki etkisi

d)      Türkiye'nin ulaşım ağları ve gelişimi

e)      Müfredata uygun öğrencinin belirleyeceği bir konu

KARAR: Yıllık ödevlerin zamanında verilmesi ve toplanmasına, dönem içerisinde de düzenli olarak ödev kontrolu yapılmasına karar verildi

20)     İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  “Yıl içerisinde yapacağımız eğitim gezileri öğrencilerin derse karşı ilgisini artıracağı gibi  konuların öğrenimine de ciddi tesir yapacaktır” dedi.

Cemil Doğan(Coğrafya öğretmeni): “İşleyeceğimiz ders konularına paralel olarak MTA gezisi, iklim konusunda Meteoroloji gezisinin, Beypazarı gezilerinin düzenlenebileceğini belirtti. Bununla ilgili uygun yerlerin tespit edilip yıllık plan içerisine konabileceğini söyledi.” Bu yıl yapılabilecek gezi planlarını şöyle açıkladı.             

GEZİLER:

---Çevremizdeki doğal ve turistik yerler gezilecek.

---Çevremizdeki sanayi tesislerine gidilecek.

---Müzeler ziyaret edilecek.

---meteoroloji gezisi .

---çimento fabrikası gezilecek

---mta gezilecek

Derslerde yapılacak gezi gözlem ve deneyler yıllık planlarda belirtilmelidir. Çevre şartları ve ekonomik koşullar göz önünde tutularak gezi ve gözlemler yapmaya çalışalım.

9.Sınıflarda güneşin doğuş batış saatleri ve yerlerindeki değişim, cisimlerin gölge boylarının değişimi, hava koşullarının mevsimlere göre değişimi, çalışmaları yapılabilir. Ayrıca iklim konusu işlenirken koşullar uygun olduğu takdirde Meteoroloji Müdürlüğüne gidilebilir. Öğrencilerin yaşadıkları bölgenin beşeri özelliklerini incelemeleri istene bilinir.

Taşlar konusu işlenirken değişik taş örnekleri sınıfa getirilip incelenebilir.

Erozyon konusu işlenirken, gerekli teknik donanım sağlanıp erozyon konulu dia gösterisi yapılabilir

 Toprak erozyonu konusunda erozyonun çevremizdeki etkileri gözlenecektir. Türkiye’nin İklimi konusu işlenirken koşullar uygun olduğu takdirde Meteoroloji Müdürlüğüne gidilecektir.

Bütün sınıflarda imkanlar dahilinde yakın çevremizdeki müze, tarihi ören yeri ve doğal oluşumların bulunduğu yerlere geziler düzenlemeye çalışalım.

Yeni coğrafya dersi müfredat programında  da üzerinde önemle durulan konulardan biri de, inceleme gezileridir. Coğrafya dersi için vazgeçilmez olan arazi çalışmaları hem arazi çalışma becerisinin gelişmesi için hem de pek çok coğrafi olayın yerinde görülüp daha iyi algılanması için çok önemlidir. Program tablosundaki açıklamalar kısmında bazı kazanımlar için arazi çalışması yönlendirmeleri koyulmuştur. Bunları bizim için önemli bir başvuru kaynağı olarak değerlendirelim.

 Programda arazi çalışmaları yapılırken okul dışındaki daha uzak yerlere gidilebileceği gibi, imkânlar içinde okul bahçesinde bile bu çalışmaların gerçekleştirilebileceği belirtilmektedir. Arazi çalışmalarını kazanımlarla ilişkili olarak bir ticaret merkezi, gecekondu mahallesi veya toplu konut alanında bile yapabiliriz.

Okulun bulunduğu çevredeki imkânları da kullanarak, mutlaka birkaç kez öğrencilerle ile böyle bir çalışma yapmalıyız. Programda da belirtildiği üzere çok iyi bir planlanma yapıp sonucu değerlendirmeliyiz. Öğrenciler için çalışma kâğıtları hazırlayıp sonuç raporlarını isteyelim.

Yalnız bunları kısmen yapıyoruz daha iyi yapabilmek için bir coğrafya laboratuarına ihtiyacımız var. Bunun için İdareyle sürekli iletişim halinde olalım.

 KARAR:  Öğrencilere mümkün olduğunca arazi çalışması ve çevre gezileri yapılmasına karar verildi.          

21)         Coğrafya panosunun geçen yıl olduğu gibi aktif bir şekilde kullanılmasının uygun olacağına karar verildi.

KARAR:Coğrafya panosu oluşturulmasına ve bu panoların düzenli olarak güncellenmesine karar verildi.

22)         İSMAİL ÜNALDI(ZÜMRE BAŞKANI):  “Coğrafya sınıfı verildiği takdirde görsel olarak zengin bir coğrafya sınıfı oluşturulacaktır. Okulumuzdaki her sınıfa Dünya ve Türkiye fiziki haritalarının bulunması dersimizin işlenmesini kolaylaştıracaktır” dedi

KARAR: Sınıflarımıza harita alımıyla ilgili idareye talepte bulunulmasına karar verildi.

 

 

 

                                                             İsmail Ünaldı

                                                             Zümre Başkanı

                                                         

 

Cemil Doğan                                                                                   Nilgün özdamar

Coğrafya öğretmeni                                                                             Coğrafya Öğretmeni                       

                                                                                                                                                          

 

 

Hayri Avar

Okul Müdürü


Tarih:15.08.2010 18:47:55 Kez okundu.8030


Bookmark and Share Diğer Zümreler

Dizin1
Dizin1
Dizin1
Eğitim Portalı Eğitim  Portalı Samanyolu Eğitim Kurumları Samanyolu Eğitim Kurumları & Atlantik Eğitim Kurumları Atlantik Eğitim Kurumları nın Katkılarıyla Yayınlanmaktadır.
Güncel Haberler