Skip to main content

Fransız İhtilali(Devrimi)

Fransız İhitilali, Yeni Çağ’ın kapanıp Yakın Çağ’ın açılmasına sebep olan milliyetçilik akımının temelini oluşturan bir olaydır. Fransız İhtilali sadece Fransa değil, Dünya’yı etkileyen sonuçlar doğurmuştur. İhtilalin sonucunda monarşik yönetim yıkılmış ve cumhuriyet ilan edilmiştir. Fransa’nın cumhuriyet ilan etmesinin ardından diğer devletler de bu akıma kapılmış ve Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletlerin içinde barınan milletler kendi ülkelerini kurmaya başlamışlardır.

Fransız İhtilali'nin Nedenleri


- Din adamları ve soylular çok zengin ve yönetimde söz sahibiydi.
- İdarenin baskıcı ve katı tutumu
- Fransa vatandaşlarının soylu, din adamı, köylü, burjuva gibi sınıflara ayrılması
- Fransız aydınlarının Amerikan Bağımsızlık Bildirisinden etkilenerek yönetimi ve kralı eleştirerek devrimi ateşlemesi
- Krallık idaresinin halkın sorunlarına aldırış etmemesi. Bununla ilgili Fransız kraliçesinin bir sözü vardır: “Ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler!”
- Burjuva sınıfının da zenginleşmesiyle yönetimde söz sahibi olmak istemeleri
- Halktan çok ağır vergiler alınması
- Fransızların Magna Carta ile başlayan hak ve özgürleşme hareketlerinden etkilenmesi

Ekonomik durumlarla ilgili karal Luis, Etenjero’yu topladı ve önemli tedbirlerin alınmasını emretti. Toplantıda din adamları ve soylular ile halkı temsil eden kişiler arasında tartışmalar ortaya çıktı. Bu toplantıdaki anlaşmazlıklar sebebiyle halk temsilcileri Etenjero’yu milli meclis ilan etti. Milli mecliste halkın fakirlik içinde olması sebebiyle meclisin onayı olmadan vergi alınmaması kararı alındı. Kral bu kararı kabul etmedi ve bu meclisi kapattı. Bunun üzerine meclis, kendisini Kurucu Meclis ilan ederek anayasa çalışmalarına başladı. Kral, asker toplayarak meclisi kaldırmak istediğinden, halk buna isyan edip Bastil Hapisanesindeki siyasi tutukluları serbest bıraktı. Kiliseler, mailkaneler, saraylar halk tarafından yağmalandı. Bunu gören kral Luis, anayasa oluşturulmasını ve yetkillerinin kısıtlanmasını kabul etti. Böylece Anayasal Monarşiye geçildi. Yetmedi, kralllık kaldırıldı ve yerinde cumhuriyet kuruldu. Kral ve Kraliçe, halka ihanet suçuyla idam edildi. Fransa’daki bu değişikliklerin kendilerini de etkilemesiniden korkan Avrupalı Devletler, Fransa’ya karşı birlik oldu. Napolyon Bonapart imparator oldu.

Fransız İhtilali'nin Sonuçları


- Milliyetçilik, demokrasi, cumhuriyet, adalet, özgürlük, eşitlik, laiklik gibi akımlar dünyada yayıldı. İnsan hakları ilk kez kanunlarla korunmuş oldu.
- Fransa’da monarşi yıkılarak yerine cumhuriyet kuruldu.
- Milliyetçilik akımıyla Osmanlı Devleti gibi çok uluslu devletler parçalanmaya başlamıştır, yerine milli devletler kurulmaya başlanmıştır.
- Laik hukuk ve yönetim anlayışı ortaya çıktı.
- İnsan Hakları Bildirgesi tüm dünyada yayıldı.
- Burjuva sınıfı da artık yönetimde söz sahibi oldu.
- Yeni Çağ kapandı, Yakın Çağ açıldı.
- Napolyon, Fransa’nın yeni kralı oldu ve Avrupa’da savaşlar başladı.

Fransız İhtilali'nin Osmanlı Devleti'ne Etkisi


Fransız İhitlali’nin ardından tüm dünyada milliyetçilik akımı ortaya çıkmıştır. Bu akım çok uluslu devletleri olumsuz etkiledi. Bu devletlerin içinde barınan farklı milletlerden insanlar, kendi milli devletlerini kurma çabasına girdiler. Bu devletlerden biri de Osmanlı Devleti’ydi. Osmanlı Devleti’nde bulunan Sırp, Yunan, Ermeni, Bulgar gibi milletler isyan ederek bağımsızlık ilan etmişlerdir. Fransız Devrimi’nde gerçekleşen özgürlük, adalet ve eşitlik gibi olgular, Tanzimat Fermanı’nın ve Meşrutiyet’in ilan edilmesine sebep olmuştur.