Skip to main content

Karşılaştırmalı İngilizce Sayılar ve Hollandaca Sayılar

Aşağıdaki tabloda sayıların İngilizce, Hollandaca ve Türkçe karşılıkları verilmektedir. Dikkat edileceği üzere sayıların İngilizce ve Hollandaca yazılışları birbirlerine benzemektedir.

Bunun bir istisnası olarak Hollandacada onlar basamağındaki rakam ile birler basamağındaki rakamın okunuş sırası yer değiştirmektedir. Yani Hollandaca'da birler basamağı onlar basamağından önce okunur ve arada "en" ifadesi kullanılır. Örneğin 74 sayısı;

  • İngilizce'de "seventy four" şeklinde okunurken ve
  • Türkçe'de ise "yetmiş dört" şeklinde okunurken
  • Hollandaca'da "dört ve yetmiş" anlamına gelecek şekilde "vierenzeventig" şeklinde okunur ve yazılır.

Yukarıdaki kural 20 ve 99 sayıları arasında geçerlidir. 10 ile 19 arasındaki sayılar ise tıpkı İngilizce'de olduğu gibi Hollandaca'da da bu kuraldan biraz bağımsız oluşturulmaktadırlar.

Aşağıda epey bir örnek yazdım. Umarım faydalı olur.

 

Sayı İngilizce Hollandaca Türkçe
1 one een bir
2 two twee iki
3 three drie üç
4 four vier dört
5 five vijf beş
6 six zes altı
7 seven zeven yedi
8 eight acht sekiz
9 nine negen dokuz
10 ten tien on
11 eleven elf on bir
12 twelve twaalf on iki
13 thirteen dertien on üç
14 fourteen veertien on dört
15 fifteen vijftien on beş
16 sixteen zestien on altı
17 seventeen zeventien on yedi
18 eighteen achttien on sekiz
19 nineteen negentien on dokuz
20 twenty twintig yirmi
21 twenty one eenentwintig yirmi bir
22 twenty two tweeëntwintig yirmi iki
23 twenty three drieëntwintig yirmi üç
24 twenty four vierentwintig yirmi dört
25 twenty five vijfentwintig yirmi beş
26 twenty six zesentwintig yirmi altı
27 twenty seven zevenentwintig yirmi yedi
28 twenty eight achtentwintig yirmi sekiz
29 twenty nine negenentwintig yirmi dokuz
30 thirty dertig otuz
40 fourty

veertig

kırk
50 fifty vijftig elli
60 sixty zestig altmış
70 seventy zeventig yetmiş
80 eighty tachtig seksen
90 ninety negentig doksan
100 one hundred honderd yüz
101 one hundred one honderdeneen yüz bir
102 one hundred two honderdtwee yüz iki
114 one hundred fourteen honderdveertien yüz on dört
125 one hundred twenty five hondredvijfentwintig yüz yirmi beş
157 one hundred fifty seven hondredzevenenvijftig yüz elli yedi
368 three hundred sixty eight driehonderdachtenzestig üç yüz elli yedi
474 four hundred seventy four vierhonderd vierenzeventig dört yüz yetmiş dört
1000 one thousand duizend bin
5462 five thousand four hundred sixty two vijfduizend vierhonderd tweeënzestig beş bin dört yüz altmış iki
8537 eight thousand five hundred thirty seven achtduizend vijfhonderd zevenendertig sekiz bin beş yüz otuz yedi
10.000 ten thousand tien duizend on bin
300.000 three hundred thousand driehonderdduizend üç yüz bin
4.000.000 four million vier miljoen dört milyon
2.000.000.000 two billion twee miljard iki milyar