Geri Dön

Ankara Savaşı

Yıldırım Bayezit döneminde Osmanlı Devletinin hızla güçlenmesi, o sırada bir Çin serferine hazırlık yapan Timurun dikkatini çekmişti. Batıda bu kadar güçlü bir devlet bırakmak istemeyen Timur, Osmanlıya Karakoyunlu ve Celayirli hükümdarların sığınmasını baha...

Aztekler

Aztekler veya kendilerine söyledikleri Meksikalılar, Mezoamerika'da yaşayan yerli Amerikalılardı. Göçebelerdi, bu da 1300 civarında Meksika vadisine yerleşmeden önce Amerikanın farklı bölgelerini dolaştıkları anlamına geliyordu. Şuanda Mexico City olan vadide yaşadılar ve kendilerine Tenochtitlan adında güçlü bir başkent inşa ettiler.

Coğrafi Keşifler

Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’deki önemli ticaret yollarını ele geçirmesiyle Avruplalıların 15. ve 16. yüzyıllarda yeni ticaret yollarının bulunması için başlattıkları yeni yerlerin, kıtaların ve ticaret yollarının keşfine çoğrafi keşifler denir.

İskan Politikası

İskan politikası Osmanlı Devletinin Anadolu ve diğer işgal edilen yerlerdeki insanların Türkleşmesini sağlamak amacıyla Türk soyundan insanları yeni fethedilen yerlere kültürel etkileşim sağlamak amacıyla yerleştirmesidir. Osmanlı Devleti bu yerleştirilen Türklerden vergi almayarak tarım yapmasına destek olmuştur. Ayrıca şehirlere, bazı mimari eserler inşa edilmiştir. Devlet, bu eserler sayesinde fethedilen bölgelerde kalıcılığı sağlamıştır. Bunu Selçuklu Devletinin Anadoluya Türk Beylerini gönderip beylik kurmasına izin vermesiyle Anadolunun Türkleşmesine benzetebiliriz.

Osmanlı Devleti I. Murat Dönemi

I. Murat döneminde Anadolu türk siyasi birliğini sağlamak amacıyla adımlar atılmaya babası Orhan Bey döneminin ardından devam edilmiş ve bu adımlar atılırken barışçıl bir politika izlemeye çalışılmıştır. Çünkü I. Murat daha çok savaşmak yerine barış içinde topraklar almak istemiştir. I. Murat ,bir oğlu Şehzade Beyazıt'ı (ileride Yıldırım Bayezid olarak anılacak) Germiyanoğulları beyi olan Süleyman Şah'ın kızı ile evlendirmiş bu evlilik sayesinde Kütahya, Tavşanlı, Emet, Simav ve Gediz çeyiz olarak Osmanlılara verilmiştir. Ayrıca I. Murat döneminde Hamitoğulları beyliğinden para karşılığında Akşehir, Beyşehir, Yalvaç ve Karaağaç satın alınmış ve Ankara kesin olarak Osmanlılara bağlanmıştır.

Osmanlı Devleti Orhan Bey Dönemi

Orhan Bey döneminde iç karışıklıklar yaşayan Karesioğulları Beyliği 1345 yılında Osmanlı Devleti'ne katılmıştır. Karesioğulları Beyliği'nin Osmanlı'ya katılması ile Anadolu Türk siyasi birliğini sağlamaya yönelik ilk adım atılmıştır. Böylelikle Rumeli'ye geçiş kolaylaşmışve Çanakkale Boğazı'nın Anadolu Yakası ile geçirilmiştir. Ayrıca karesioğulları'nın deniz gücü Osmanlı hizmetine girerek ilk donanması oluşturulduğunu söyleyebiliriz.

Osmanlı Devleti Yıldırım Bayezid Dönemi

Yıldırım Bayezid'e göre batıda ilerlemenin sağlanması sadece Anadolu'da Türk siyasi birliğinin sağlanması ile mümkün olacaktır. Bu sebeple önce Osmanlı'yı tarih boyunca en çok uğraştıran beylik olan Karamanoğullarını ortadan kaldırmış ardından sırasıyla Germiyanoğulları ,Candaroğulları, Hamitoğulları, Aydınoğulları, Menteşeoğulları ve Saruhanoğulları beyliklerini fethetmiştir.

Osmanlı Devleti'nde Hoşgörü

Osmanlı Devleti çok uluslu bir yapıdaydı. Osmanlı Devleti’nde; Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler gibi birçok farklı din, dil ve kültüre sahip milletler bir arada yaşamaktaydı. Bu durumun başlıca sebebi Osmanlı Devleti’nin uyguladığı hoşgörü ve adalet politikasıdır. Bu politika doğruldusunda gayrimüslim vatandaşlara da çeşitli hak ve özgürlükler tanınmıştır. Bu sayede Osmanlı Devleti uzun yıllar boyunca huzur ve barış içinde ayakta kalmaya devam etmiştir.

Osmanlı Devleti'nin Kısa Sürede Büyüme Nedenleri

Osmanlı Devleti küçük bir beylik iken kısa sürede 3 kıtaya da hakim olan dev bir imparatorluk haline gelmiştir. Bu hızlı büyümenin sebeplerine bu yazıda değineceğim. Osmanlı devletinin büyümesinde coğrafi, siyasi, dini ve askeri birçok etken sebep olmuştur. Osmanlı Devletinin kuruluş döneminden önce okunması gereken konulardandır.

Osmanlı Devletinin Kuruluşundan Önce

6.sınıfta Orta Asyadaki ilk Türk devletlerini öğrenmiştik. Bazı Türk boyları Çinlilerin baskısından kurtulmak için Anadoluya göç etmişti. Ardından Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklu devletleri kurulmuştu. Büyük Selçuklu Devletinden sonra Türkiye Selçuklu devleti de yıkıldıktan sonra yerine Anadoluda birçok beylik kurulmuştu. Osmanoğulları da bu beyliklerden biriydi.