Geri Dön

Amaç - Sonuç Cümleleri

Bir eylem ya da fiilin hangi amaçla yapıldığını bildiren cümlelere amaç - sonuç cümleleri denir. Amaç cümlelerinde "için, üzere, amacıyla" gibi bağlaçlar kullanılır. Bir cümlenin amaç-sonuç olup olmadığını kontrol etmek için cümledeki iki yargıyı bağlayan bağlaç yerine "amacıyla" getirmektir. Eğer cümle anlamlı oluyorsa cümle amaç-sonuç cümlesidir. Eğer anlamsız oluyorsa bu cümle neden-sonuç cümlesidir.

Cümlede Konu

Bir paragraf veya metnin konusu olduğu gibi bir cümlenin bile konusu vardır. Cümlenin çoğunluğunda üzerinde durulan durum, his, fikir veya düşünceler genellikle o cümlenin konusunu oluşturur. Cümlenin konusu, cümlenin neyi anlatmak istediğini genel olarak ifade eden genellikle bir iki söz veya kelimeden oluşur.

Fiiller (Eylemler)

Varlıkların yaptığı işleri, bulundukları durumları veya varlıkta kendi kendine oluşan değişikliği bildiren sözcüklere fiil(eylem) denir. Eylemler kip veya kişi eklerini alarak çekimlenebilir. Fiiler, isimlerin aksine "-mek/-mak" mastar ekini alabilirler. Anlamlarına göre iş, durum ve oluş olarak üçe ayrılırlar.

Gerçek (Temel) Anlam

Bir sözcüğün aklımıza gelen ilk anlamı, sözlükteki ilk anlamı ve yaygın olarak kullanılan anlamı gerçek(temel) anlamıdır. Gerçek anlam ve temel anlam tam olarak aynı şey değildir. Çünkü gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlamları kapsar.

İş (Kılış) Filleri

İş bildiren fiillerdir. Özne belirtilen eylemi kendisi isteğiyle yapmaktadır. Bu öznenin gerçekleştirdiği işten etkilenen bir de nesne vardır. Bu nesneyi bulabilmek için eyleme "Neyi, Kimi" soruları sorulabilir. Bu fiillerin başına "onu" getirdiğimizde anlamlı olurlar.

Kafiye Türleri Nelerdir?

Merhaba sevgili öğrenciler! Bu yazıda kafiye türlerini anlatacağım. Öncelikle kafiye ne demek?
Şiirde en az iki dize sonunda tekrarlanan, anlam ve görev bakımından birbirinden farklı ek ve sözcükler arasındaki ses benzerliğine kafiye adı verilir.

Koşul - Sonuç Cümleleri

Bir cümlede bir yargının gerçekleşmesi için başka bir şartın gerçekleşmesi gerektiğini yani koşul bildiren cümlelere koşul - sonuç cümleleri denir. Ancak her zaman yargının gerçekleşmesi gerekmez yani koşul gerçekleşse bile yargı gerçekleşmeyebilir. Bu cümlelerde genellikle "-se/-sa" veya "-çe/-ça" eki kullanılır ama hepsinde olmak zorunda değildir.

Mecaz Anlam

Mecaz anlam, bir sözcüğün gerçek yani temel anlamından tamamen uzaklaşarak kazandığı yeni bir anlama denir. Bir kelime eğer tek başına ise mecaz anlam olamaz. Çünkü kelime cümlenin içerisinde mecaz anlam özelliğini kazanır.

Sohbet(Söyleşi)

Bir yazarın kendi fikir, düşünce ve görüşlerinin fazla ayrıntıya girilmeden yüzeysel olarak, herhangi bir düşünceyi kanıtlamak, kabullendirmek veya ispat etmek amacıyla yazılmayan ve sanki okuyucusuyla konuşuyormuş gibi samimi bir üslüpla yazdığı edebi eserlere sohbet(söyleşi) denir.

Somut Anlam

Beş duyu organımız olan göz(görme), kulak(işitme), dil(tatma), burun(koklama) ve deri(dokunma) ile algılayabildiğimiz kelimelere somut denir. Bir sözcüğün somut olabilmesi için tüm duyu organlarıyla algılanabilmesi gerekmez ancak en az biriyle algılanabilmesi gerekir.

Terim Anlam

Terim anlamlı kelimeler; Bilim, sanat, teknoloji, bilgisayar, kültür, müzik, eğitim, ekonomi, spor gibi kategori ve alanlarda birçok iş ve mesleklerle alakalı özel terimleri anlatan sözcüklerdir. Terim anlamlı kelimeler de mecaz anlamlı kelimeler gibi tek başına kullanıldıklarında temel anlamlıdır.

Yan Anlam

Sözcüğün temel anlamından tamamen ayrılmadan (yoksa mecaz anlam olur), temel anlamla ilişkili olarak kazandığı yeni anlama yan anlam denir. Gerçek anlam; temel anlam, yan anlam ve terim anlam olmak üzere üçe ayrılır. Yan anlam, gerçek Anlam sayılır. Yan anlam ve temel anlam arasında bir görev bakımından ilişki var denebilir. Çünkü yan anlamlar genellikle nesnelerş benzetilmesinden dolayı ortaya çıkmıştır.

Zamirler(Adıllar)

Zamirler, isimlerin yerini tutabilen ve onların yerine kullanılabilen kelimelerdir. Zamirler cümlede isim yerine kullanılır, dolayısıyla ek alıp çekimlenebilirler. Yalnızca bir ismin yerine kullanılmak zorunda değildir. Birden çok ismin yerine de kullanılabilirler. İsim tamlamalarında tamlayan veya tamlanan olarak kullanılabilirler. Zamirler sözcük durumundaki zamirler ve ek durumundaki zamirler olmak üzere ikiye ayrılır.